Cuba

24″x48″ | Rectified Porcelain
24″x48″ | Rectified Porcelain